هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد با تجهیز گمرک اراک- راه اندازی تالار بورس و ... موافقت نمود

بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، موافقت
نمود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری استانداری مرکزی با رعایت مقررات
قانونی نسبت به موارد ذیل اقدام کند:
الف ـ تجهیز گمرک اراک در سال 1385.
ب ـ بازسازی و تجهیز اداره کل مالیاتی استان یادشده در سالهای 1385 و 1386 و
ارتقای سطح اداره مالیاتی شهرستان ساوه با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور از نظر تخصیص پستهای سازمانی در سال 1385 متناسب با ظرفیتهای اقتصادی آن.
ج ـ راه‌اندازی تالار بورس استان مزبور در نیمه اول سال 1385.
تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهاییرونوشت: دفتر رییس جمهور، دفتر معاون اول رییس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس
جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، استانداری مرکزی و دفتر هیئت دولت.