بازسازی و نوسازی مدارس غیراستاندارد کشور و خرید تعداد 25 دستگاه مینی بوس از محل اعتبار سفر برای وزارت آموزش و پرورش ...

بسمه تعالی

وزارت آموزش و پرورش

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، موافقت
نمود:
1 ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است از محل اعتبار مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی
موضوع تخصیص 600 میلیون دلار از محل حساب ذخیر ارزی برای بازسازی و نوسازی مدارس
غیراستاندارد کشور نسبت به اختصاص سهم اعتباری مورد نیاز بازسازی و نوسازی مدارس
غیراستاندارد استان مرکزی ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصمیم‌نامه اقدام نماید.
2 ـ اعتبار خرید تعداد 25 دستگاه مینی‌بوس از محل اعتبار سفر در اختیار وزارت
آموزش و پرورش قرار می گیرد تا به عنوان وسیله ایاب و ذهاب دانش‌آموزان مدارس
شبانه‌روزی و معلمان مورد استفاده قرار گیرد.


تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهاییرونوشت: دفتر رییس جمهور، دفتر معاون اول رییس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس
جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، استانداری مرکزی و دفتر هیئت دولت.