هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385در مرکز استان مرکزی، هیئت امنای حساب ذخیره ارزی موظف است به تخصیص حداقل مبلغ 250 میلیون دلار جهت طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی با اولویت طرحهای بخش صنعت و معدن و کشاورزی

بسمه تعالی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، موافقت
نمود:
هیئت امنای حساب ذخیره ارزی موظف است حداقل مبلغ 250 میلیون دلار جهت طرحهای دارای
توجیه فنی و اقتصادی (غیردولتی) با اولویت طرحهای بخش صنعت و معدن و کشاورزی در
استان را در چارچوب ضوابط حاکم بر حساب ذخیره ارزی و پس از تأیید بانک عامل به
عنوان شرط لازم با تأیید استانداری استان مرکزی اختصاص دهد.
تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهاییرونوشت: دفتر رییس جمهور، دفتر معاون اول رییس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس
جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی،
استانداری استان مرکزی و دفتر هیئت دولت.