مطالعه ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی شهرهای اراک و ساوه در سال 1385 و مطالعه بهسازی بافتهای فرسوده شهری از محل اعتبارات طرح بهسازی و واگذاری زمینهای شهر جدید مهاجران با نظر استاندار مرکزی ...

بسمه تعالی

وزارت مسکن و شهرسازی ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل گردید، موافقت
نمود:
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری استانداری مرکزی نسبت به انجام موارد زیر
اقدام نماید:
الف ـ مطالعه ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی شهرهای اراک و ساوه در سال 1385 از
محل طرح مربوط و اعتبارات استانی.
ب ـ مطالعه بهسازی بافتهای فرسوده شهری از محل اعتبارات طرح بهسازی بافتهای فرسوده
و اعتبارات استان در سال 1385.
ج ـ واگذاری زمینهای شهر جدید مهاجران با نظر استاندار مرکزی به تعاونی های مسکن
شهر اراک جهت احداث مجتمع های مسکونی توسط شرکتهای صاحب صلاحیت. قیمت زمینهای
یادشده به صورت بیست درصد (20%) نقد و مابقی آن به اقساط پنج ساله خواهد بود.
د – احداث 1500 واحد مسکن اجاره ای در سال 1385 و 500 واحد دیگر در سال 1386 در
استان مرکزی.
هـ – احداث 500 واحد مسکونی با مشارکت بخش غیر دولتی در سال 1385 و 500 واحد دیگر
در سال 1386 در استان یادشده.
و – احداث 250 واحد مسکونی اجاره به شرط تملیک در سال 1385 و 250 واحد دیگر در سال
1386 در استان یادشده.
ز – ایجاد ادارات مسکن و شهرسازی در شهرستانهای اراک، ساوه، خمین ودلیجان در سال
1385.
ح – مطالعه امکان سنجی و مکان‌یابی شهر جدید پیرامون شهر ساوه در سال 1385 از محل
اعتبارات سفر.
ط – مطالعه و اجرای شهر جدید امیرکبیر در شهرستان اراک در سال 1385.
ی – اختصاص مبلغ دوازده میلیارد (000ر000ر000ر12) ریال برای احداث یکصد واحد
مسکونی برای محرومین استان مرکزی از محل منابع داخلی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
(حساب 100 امام (ره)).
تبصره ـ زمین مورد نیاز توسط سازمان مسکن و شهرسازی تامین و هزینه های آماده سازی
آن به قیمت تمام شده محاسبه می گردد.
ک – اعطای تسهیلات برای احداث 2500 واحد مسکونی روستایی در سطح استان با نرخ سود و
کارمزد پنج درصد (5%) از محل طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در سال 1385 .
ل – ارایه طرح توسعه وفس ـ شرا مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جهت طرح در
هیئت وزیران.

تنظیم متن
کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی


رونوشت: دفتر رییس جمهور، دفتر معاون اول رییس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس
جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، استانداری استان مرکزی و دفتر هیئت
دولت.