وظیفه وزارت دادگستری با هماهنگی مراجع ذی ربط نسبت به اختصاص مبلغی از محل اعتبارات دیه محکومین معسر را به محکومین معسر استان مرکزی

بسمه تعالی

وزارت دادگستری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل گردید، موافقت
نمود:
وزارت دادگستری با هماهنگی مراجع ذی‌ربط موظف است مبلغ پنج میلیارد
(000ر000ر000ر5) ریال از محل اعتبارات دیه محکومین معسر را به محکومین معسر استان
مرکزی اختصاص دهد.


تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهاییرونوشت: دفتر رییس جمهور، دفتر معاون اول رییس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس
جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، استانداری استان مرکزی و دفتر هیئت
دولت.