هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل گردید، وزارت کشور را موظف به اختصاص اعتبار از محل ردیفهای مربوط، نسبت به مواردی همانند بهسازی و بازسازی بافت فرسوده شهرهای استان و...

بسمه تعالی

وزارت کشور ـ وزارت مسکن و شهرسازی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل گردید، موافقت
نمود:
1ـ وزارت کشور موظف است با اختصاص اعتبار از محل ردیفهای مربوط، نسبت به موارد زیر
اقدام نماید:
الف ـ مبلغ بیست میلیون (000ر000ر20) دلار ارز به صورت فاینانس برای بهسازی و
بازسازی بافت فرسوده شهرهای استان از محل اعتبار مندرج در قانون بودجه سال 1385
کشور.
ب ـ مبلغ پنج میلیارد (000ر000ر000ر5) ریال از محل اعتبارات تجمیع عوارض و تبصره
(13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور برای کمک به زیرساختهای حمل و نقل درون شهری
شهرهای استان.
ج ـ واگذاری حداکثر 70 دستگاه اتوبوس و 40 دستگاه مینی‌بوس برای شهرهای استان در
سال 1385.
د ـ مبلغ پنج میلیارد (000ر000ر000ر5) ریال از محل اعتبارات تجمیع عوارض برای کمک
به شهرداریهای شهرهای با جمعیت زیر بیست هزار نفر.
هـ ـ مبلغ دو میلیارد (000ر000ر000ر2) ریال برای کمک به تکمیل کمربند سبز شهرهای
استان در سال 1385.
و ـ واگذای حداکثر 30 دستگاه کامیون و 10 دستگاه ماشین آتش‌نشانی به شهرداریهای
استان در سال 1385.
2 ـ وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی منابع لازم برای تعریض خیابان حضرت امام
خمینی (ره) شهرستان دلیجان را پیش‌بینی و تأمین نمایند.

تنظیم متن
کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی


رونوشت: دفتر رییس جمهور، دفتر معاون اول رییس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس
جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، استانداری مرکزی و دفتر هیئت دولت.