پیش بینی اعتبار مورد نیاز بیمارستان ولی عصر (عج) اراک و شروع عملیات راه اندازی، تعمیر، تجهیز بیمارستان آیت اله خوانساری...

بسمه تعالی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، موافقت
نمود:
الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامهای زیر را انجام دهد:
1 ـ پیش بینی اعتبار مورد نیاز بیمارستان ولی عصر (عج) اراک در لایحه بودجه سال
1386 با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پس از طی مراحل قانونی موضوع
آیین نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه.
2 ـ شروع عملیات راه اندازی، تعمیر، تجهیز و تأمین نیروی انسانی پس از تعیین تکلیف
مالکیت و مدیریت بیمارستان آیت اله خوانساری حداکثر ظرف پانزده روز بعد از ابلاغ
این تصمیم نامه.
تبصره ـ به همین منظور یک دستگاه رادیوتراپی به ارزش ده میلیارد ریال از طرف وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پنج میلیارد از محل اعتبار سفر اختصاص می یابد.
3 – تکمیل طرحهای پردیس دانشکده علوم پزشکی اراک (سلف سرویس، خوابگاه،‌مسجد و
کتابخانه) و تجهیز بیمارستان کمیجان تا پایان سال 1386.
4 – شروع به تأمین تجهیزات تخصصی بیمارستانهای استان مرکزی (بیمارستان آموزشی
اراک، بخشهای CCU و ICUبیمارستانهای شهید مدرس ساوه و محلات و بیمارستان دویست و
بیست تختخوابی سردشت) در حد مطلوب بر اساس استانداردهای موجود ظرف پانزده روز بعد
از ابلاغ این تصمیم نامه.
5 – صدور مجوز، تجهیز و راه اندازی پایگاه انتقال خون شهرستان ساوه که توسط
استانداری مرکزی احداث شده است.
6 – تأمین هشت دستگاه آمبولانس برای هشت پایگاه اورژانس جاده ای احداثی توسط
استانداری مرکزی و یک دستگاه آمبولانس علاوه بر سهمیه استان برای شهرستان زرندیه
در سال 1385.
7 ـ صدور مجوز ایجاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اراک از طریق شورای عالی
گسترش دانشگاههای کشور در سال 1385 و احداث آن پس از طی مراحل قانونی موضوع آیین
نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه در عرصه دانشکده پرستاری خمین.
8 – اختصاص یک دستگاه آنژیوگرافی و دو دستگاه سی تی اسکن به دانشگاه علوم پزشکی
اراک.

9 – تکمیل ساختمان یک بلوک از پروژه بهداشتی ـ درمانی نوبران از محل اعتبارات
استانی توسط استانداری مرکزی و تجهیز و راه اندازی آن توسط وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی پس از تحویل ساختمان.
10 – با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی و با
اختصاص مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح و پانزده میلیارد ریال
دیگر از محل مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تسریع در تکمیل
بیمارستان آموزشی دویست و بیست تختخوابی اراک تا پایان 1385 اقدام کند. تجهیز و
تأمین نیروی انسانی بیمارستان یادشده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با
هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام خواهد شد.
11 ـ احداث و راه اندازی ساختمان مرکزی اورژانس اراک حداکثر ظرف یک سال پس از
واگذاری زمین توسط استانداری یادشده.
12 – احداث خوابگاه دانشجویان دختر به ظرفیت پانصد نفر از محل تسهیلات در سایت
پردیس دانشکده علوم پزشکی در سال 1385 .
ب ـ پانصد هزار دلار از محل اعتبارات نهاد ریاست جمهوری جهت خرید تجهیزات
آزمایشگاهی، کمک آموزشی و بیمارستانی به دانشگاه علوم پزشکی اراک اختصاص می یابد.


تنظیم متن
کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهاییرونوشت: دفتر رییس جمهور، دفتر معاون اول رییس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس
جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، استانداری مرکزی و دفتر هیئت دولت.