هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی ، تخصیص مبلغ دویست و بیست و هشت میلیارد برای احداث، تکمیل، تجهیز و یا توسعه پروژه های تملک دارایی و ...

بسمه تعالی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نهاد ریاست جمهوری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل گردید، موافقت
نمود:
1ـ مبلغ دویست و بیست و هشت میلیارد (000ر000ر000ر228) ریال در سال جاری برای
احداث، تکمیل، تجهیز و یا توسعه پروژه‌های تملک دارایی استان مرکزی از محل
اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1385 کل کشور “با عنوان اعتبارات توسعه
استان” که در مصوبات مربوط به جلسه هیئت وزیران در مرکز استان مرکزی به اختصار
اعتبارات سفر نامیده می‌شود، اختصاص می‌یابد.
طرحها و پروژه‌های مربوط براساس اولویتهای اعلام شده در استان و بدون الزام به
رعایت آیین‌نامه اجرایی ماده (79) قانون برنامه چهارم توسعه با هماهنگی استانداری
یادشده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انتخاب و پس از تأیید شورای
برنامه‌ریزی و توسعه استان، اجرا خواهند شد.
2ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نسبت به ابلاغ صددرصد (100%) تخصیص
اعتبارات موضوع بند (6) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور و پروژه‌های تملک
دارایی ملی استان مرکزی که در سال 1385 به بهره‌برداری می‌رسند، اقدام نماید.
3ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش سابقه سرمازدگی در استان یادشده را به
هیئت وزیران ارایه نماید.
4ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در چارچوب ضوابط قانون برنامه چهارم
مجوزهای لازم جهت جذب حداقل 200 نفر برای بیمارستانهای جدید‌الاحداث استان مرکزی
را در سال 1385 صادر نماید.
5ـ دستگاههای اجرایی ملی مکلفند برابر مقررات نسبت به عملیاتی کردن پروژه‌های مورد
توافق با استانداری مرکزی مطابق پیوست این تصمیم‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر
هیئت دولت است، اقدام و گزارش مربوط را هر دو ماه یک‌بار به معاونت اجرایی رییس
جمهور ارایه نمایند.

تنظیم متن
کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی


رونوشت: دفتر رییس جمهور، دفتر معاون اول رییس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس
جمهور، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی،
استانداری استان مرکزی و دفتر هیئت دولت.