هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، موافقت نمود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل ردیفهای مربوط نسبت به مواردی اقدام نماید:

بسمه تعالی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، موافقت
نمود:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
از محل ردیفهای مربوط نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:
الف ـ تسریع در شروع عملیات اجرایی پروژه تالار شهر اراک از محل اعتبارات مصوب در
سال جاری و اتمام پروژه یادشده تا پایان سال 1387.
تبصره ـ اجرای پروژه مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به سازمان مسکن و
شهرسازی استان واگذار گردد.
ب ـ اختصاص حداقل مبلغ یک میلیارد ریال در سال 1385 جهت کمک به انجمنهای فرهنگی
استان.
ج ـ اختصاص حداقل مبلغ پنج میلیارد ریال در سال 1386 برای تجهیز مجتمع فرهنگی ـ
هنری پرفسور حسابی.
د ـ اختصاص مبلغ 5 میلیارد ریال برای تجهیز کتابخانه‌های استان و مجتمعهای فرهنگی
ـ هنری آشتیان ( علامه سید جلال الدین آشتیانی)، زرندیه و خمین در سال 1385.
هـ ـ اختصاص مبلغ 5 میلیارد ریال جهت کمک به احداث و تکمیل مساجد و امام‌زاده‌های
استان در سال 1385 از محل اعتبارات سازمان اوقاف و امور خیریه.

تنظیم متن
کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی


رونوشت: دفتر رییس جمهور، دفتر معاون اول رییس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس
جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان اوقاف و امورخیریه، استانداری
مرکزی و دفتر هیئت دولت.