اصلاح بند (۲) تصویب­نامه شماره ۵۶۹۲۴/ت۵۶۸۱۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۹


شماره۷۰۵۶۶/ت۵۶۹۱۵هـ                                ۱۳۹۸/۶/۹
اصلاح بند (۲) تصویب­نامه شماره ۵۶۹۲۴/ت۵۶۸۱۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۹

وزارت امور خارجه ـ معاونت حقوقی رییس جمهور

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۳ به پیشنهاد شماره ۴۰۰۴۴/۶۵۱۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۷ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۲) تصویب­نامه شماره ۵۶۹۲۴/ت۵۶۸۱۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۹ بعد از عبارت­های «موظف است» و «طرف عضویت» به ترتیب عبارت­های «با رعایت تشریفات مقرر در بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ و» و «با رعایت تشریفات مقرر در بند مذکور» اضافه می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری