آیین نامه تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

بسمه تعالی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/7/1385 بنا به پیشنهاد شماره 190932 مورخ 9/8/1384
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (الف) ماده (84) قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ آیین
نامه تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

ماده 1 - در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - قانون: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران ـ مصوب 1383 ـ
ب ـ شورای عالی: شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
ماده 2 – به منظور حفظ و ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی آحاد مردم، اتخاذ
تدابیر مناسب،‌ سیاستها و راهبردهای کلان در جهت رسیدن به این هدف و همچنین
نهادینه کردن مدیریت، سیاستگذاری، ارزشیابی و هماهنگی در قلمرو سلامت همگانی و
امنیت غذا وتغذیه، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور برای گسترش هماهنگی و
همکاریهای بین بخشی در موارد یادشده تشکیل می شود و مصوبات آن پس از تأیید هیئت
وزیران لازم الاجرا می باشد.
ماده 3 ـ اعضای شورای عالی عبارتند از :
1 – رییس جمهور (رییس)
2 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دبیر)
3 - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
4 - وزیر آموزش و پرورش
5 - وزیر جهادکشاورزی
6 - وزیر بازرگانی
7 - وزیر صنایع و معادن
8 - وزیر رفاه و تامین اجتماعی
9 ـ وزیر کشور
10ـ وزیر دادگستری
11ـ وزیر نیرو
12 ـ وزیر ذی ربط حسب مورد
13 - رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
14 - رییس سازمان حفاظت محیط زیست
15 ـ رییس سازمان تربیت بدنی
16 - رییس سازمان نظام پزشکی کشور
تبصره 1 ـ دعوت از سایر افراد متخصص برای شرکت در جلسات شورا بدون حق رای توسط
دبیر شورای عالی مجاز است.
تبصره 2 ـ از رؤسای کمیسیونهای بهداشت و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی حسب
مورد برای شرکت در جلسات شورای عالی دعوت بعمل می آید.
2 ـ در صورت عدم حضور رییس جمهور در جلسه شورای عالی ریاست جلسه با معاون اول رییس
جمهور خواهد بود.
ماده 4 - وظایف شورای عالی عبارتند از :
1 ـ ایجاد هماهنگی و سیاستگذاری در تمام موارد مرتبط به سلامت همگانی و امنیت
غذایی و تغذیه
2 ـ بررسی پیشنهادها و برنامه های راهبردی ارایه شده در وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی و سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط درخصوص خدمات سلامتی و امنیت غذایی
3 ـ بررسی آیین نامه های اجرایی در زمینه گسترش همکاریهای بین بخشی در امر سلامت،
امنیت غذایی و تغذیه
4 ـ بررسی گزارش نظارت بر حسن اجرای سیاستهای اعلام شده و آیین نامه های مصوب و
ارایه گزارش سالانه
ماده 5 - شورای عالی حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل جلسه می دهد.
تبصره 1 – درصورت نیاز، جلسات اضطراری با پیشنهاد دبیر و موافقت رییس شورای عالی
برگزار خواهد شد.
تبصره 2 ـ جلسات شورای عالی با حضور رییس شورا (نایب رییس) و نصف به علاوه یک
اعضاء رسمیت می یابد.
تبصره 3 ـ تصمیمات شورای عالی با رأی اکثریت اعضای حاضر اتخاذ می شود.
تبصره 4 ـ شورای عالی دارای دبیرخانه ای است که محل استقرار آن در وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی می باشد.
تبصره 5 ـ مصوبات شورای عالی پس از تأیید هیئت وزیران به دستگاههای اجرایی ابلاغ و
از زمان ابلاغ برای کلیه دستگاههای دولتی لازم الاجرا می باشد.
ماده 6 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند حسب مورد نسبت به ایجاد
کارگروههای تخصصی برای پشتیبانی امور شورای عالی اقدام نماید.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویرنامه
اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی


رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر
معاون اول رئیس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی
رییس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت
اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی
، اداره کل قوانین ومقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و
نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع
رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.