تکمیل مطالعه و احداث نیروگاه گازی پانصد مگاواتی قابل تبدیل به سیکل ترکیبی درصورت امکان با مشارکت بخش غیردولتی در غرب مازندران به نحوی که در سال 1389 به بهره برداری برسد توسط وزارت نیرو

بسمه
تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/9/1385 که در مرکز استان مازندران تشکیل شد، موافقت
نمود:
وزارت نیرو موظف است با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با رعایت
مقررات قانونی نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:
الف – تکمیل مطالعه و احداث نیروگاه گازی پانصد مگاواتی قابل تبدیل به سیکل ترکیبی
درصورت امکان با مشارکت بخش غیردولتی در غرب مازندران به نحوی که در سال 1389 به
بهره برداری برسد.
تبصره ـ سازمان های مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های
نفت و جهادکشاورزی موظفند هماهنگی و همکاری لازم را در زمینه تأمین سوخت (گاز) و
تخصیص زمین و صدور مجوزهای لازم به عمل آورند.
ب – تسریع در اصلاح و بهینه سازی کلیه شبکه های فرسوده برق روستایی در استان و پیش
بینی افزایش اعتبار لازم جهت اجرای این طرح در لایحه متمم بودجه سال 1385 و لوایح
بودجه سال های برنامه چهارم توسعه.
ج- گشایش اعتبار ارزی مورد نیاز طرح سد و نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه از محل
سهم ارزی وزارت نیرو با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی اعتبار
موردنیاز با ایجاد ردیف جدید در لایحه بودجه سال 1386.
د- پیش بینی اعتبار لازم جهت تکمیل طرح های آبرسانی به شهرهای استان در لایحه
بودجه سال 1386 و اعتبار تکمیلی در لوایح بودجه سالهای برنامه چهارم توسعه به نحوی
که این طرح ها تا پایان برنامه به اتمام برسند.
هـ – تکمیل مطالعه (از محل اعتبارات پیش بینی نشده) و اجرای طرح جامع مدیریت سیل
مازندران در سال 1385 و پیش بینی اعتبار مورد نیاز جهت اجرای طرح در لایحه بودجه
سال 1386 پس از طی مراحل قانونی موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه
چهارم توسعه.
و- پیش بینی اعتبار موردنیاز برای مطالعه اصلاح و بازسازی طرح های تأسیسات آبی،
شبکه‏های آبیاری و زهکشی اجرا شده و در دست بهره‌برداری استان در لایحه بودجه سال
1386 و لوایح سنواتی سالهای برنامه چهارم توسعه.
زـ پیش بینی اعتبار موردنیاز در لایحه بودجه سال 1386 جهت تسریع در اجرای
مجتمع‌های آبرسانی روستایی استان.
ح – پیش بینی اعتبار لازم برای اجرای طرح انتقال آب چالوس به دشت هراز در لایحه
بودجه سال 1386 و لوایح بودجه سالهای آتی به نحوی که طرح یادشده در طول برنامه
چهارم توسعه به اتمام برسد.
ط ـ تسریع در تکمیل مطالعات و شروع مراحل اجرایی احداث سد هراز پس از طی مراحل
قانونی.
ی ـ تسریع در اجرای سد گلورد.

تنظیم متن کنترل ابلاغ15 تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهاییرونوشت: دفتر رییس جمهور، دفتر معاون اول رییس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس
جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، استانداری مازندران و دفتر هیئت دولت.