وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 76305/ت19037هـ مورخ 29/10/1376 تصویب نمودند:

بسمه تعالی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی 36567
/ت33769ک
23/6/1384


وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 76305/ت19037هـ مورخ
29/10/1376 تصویب نمودند:
1ـ صورتهای مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در سال منتهی به 29/12
/1382 تأیید می شود.
2 ـ باتوجه به بررسیهای کمیته منتخب جلسه مورخ 10/4/1384 مجمع عمومی و گزارش بازرس
قانونی و توضیحات ارایه شده، تکالیف هیئت مدیره سازمان مزبور در (26) بند مربوط به
سال منتهی به تاریخ یاد شده به شرح پیوست تعیین می‌گردد.

تأیید می گردد
سید محمد خاتمی
رئیس جمهور

این تصویب نامه در تاریخ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست
محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر
معاون اول رئیس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس
شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین ومقررات
کشور، کلیه وزارتخانه ها، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ
می شود.