اصلاح تصویب نامه شماره 5650/ت32850هـ مورخ 18/2/1384

بسمه تعالی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/6/1384 بنا به پیشنهاد شماره 104037/101 مورخ 13/6/
1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصویب نامه شماره 5650/ت32850هـ مورخ 18/2/1384 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1 ـ بند (5) به شرح زیر اصلاح می گردد:
“5ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مفاد ماده (4) آیین‌نامه اجرایی
بند “ذ” تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 23165/
ت33325هـ مورخ 18/4/1384، هماهنگی لازم با بانکهای عامل برای اعطای پانصد میلیارد
(000ر000ر000ر500) ریال تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی خسارت‌دیده از حادثه برف
در استان گیلان به عمل آورد تا پس از انعقاد قرارداد میان بانکهای عامل و سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به حادثه‌دیدگان ذی‌ربط پرداخت نمایند.”
2ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (1) افزوده می‌شود:
“تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است یارانه سود و کارمزد تسهیلات
موضوع بند (1) این تصویب نامه را به میزان پنجاه درصد (50%) سود و کارمزد تسهیلات
از محل وجوه اداره شده متمرکز (پنج درصد (5%) یارانه سود و کارمزد از محل اعتبارات
در سقف بند “ذ” و سه‌درصد (3%) مابقی از محل اعتبارات خارج از سقف بند “ذ” سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، موضوع مصوبه جلسه مورخ 10/5/1384 شورای عالی اشتغال)
به ترتیب مقرر در قراردادهای منعقده با بانکهای عامل، تأمین و به حساب بانکهای
عامل واریز نماید.
این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 32265/ت33739هـ مورخ 29/5/1384 می‌گردد.

پرویز داوودی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویرنامه
اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی


رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر
معاون اول رئیس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس
شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین و مقررات
کشور،کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه
رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت
ابلاغ می شود.