تعیین آقای عبدالمحمد رئوفی نژاد به عنوان استاندار استان کرمان

بسمه تعالی

وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/6/1384 بنا به پیشنهاد شماره 1/76257 مورخ 22/6/1384
وزارت کشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف فرمان همایونی در
قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب 1360 ـ
تصویب نمود:
آقای عبدالمحمد رئوفی نژاد به عنوان استاندار استان کرمان تعیین می شود.

پرویز داوودی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویرنامه
اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی


رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر
معاون اول رئیس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس
شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین ومقررات
کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی،
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت
دولت ابلاغ می شود.