تعیین آقای امیر حیات مقدم به عنوان استاندار استان خوزستان

بسمه تعالی

وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/7/1384 بنا به پیشنهاد شماره 1/83184 مورخ 12/7/1384
وزارت کشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف فرمان همایونی در
قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب 1360 ـ
تصویب نمود:
آقای امیر حیات مقدم به عنوان استاندار استان خوزستان تعیین می‌شود.


پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور