استمهال بدهی شرکتهای امانت خاک، ماد بافت، مجتمع بوتیا صنعت، نختاب و...

بسمه تعالی

وزارت صنایع و معادن ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت کار و اموراجتماعی
وزارت کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ
23/12/1384 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با
رعایت تصویب‌نامه شماره 45999/ت34023هـ مورخ 8/8/1384 تصویب نمودند:
1 – بدهی شرکتهای امانت خاک،‌ماد بافت، مجتمع بوتیا صنعت، نختاب آبادان، صنایع فرش
ماشینی تیکن مهرگان، ریسندگی و بافندگی بافیران، گرد باف، صنایع پزشکی سمن‌آسا،
تولیدی حامیران، صنعتی لاما الکترونیک، سراب بافت و تکاور به بانکها با رعایت
مقررات مربوط به مدت یک‌سال استمهال گردد.
2 ـ مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (000ر000ر500ر1) ریال وام از محل تبصره (2)
قانون بودجه سال 1384 کل کشور با تضمین دولت و رعایت آیین نامه اجرایی مربوط به
این تبصره به شرکت صنعتی ورزشی پویا پرداخت گردد.
3 ـ مبلغ پنج میلیارد (000ر000ر000ر5) ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال
1384 کل کشور با تضمین دولت و رعایت آیین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت
سراب‌بافت پرداخت گردد.
مبلغ فوق تحت نظارت کارگروهی متشکل از نماینده استانداری، رییس سازمان صنایع و
معادن و مدیرکل کار و اموراجتماعی استان آذربایجان شرقی هزینه گردد.
4 ـ بدهی شرکت صنایع پزشکی سمن آسا به وزارت اموراقتصادی و دارایی بابت مالیات
عملکرد به مدت یک‌سال استمهال گردد.
5 ـ مبلغ سه میلیارد (000ر000ر000ر3) ریال از محل تبصره (2) قانون بودجه سال 1384
کل کشور با تضمین دولت و رعایت آیین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت نوپوش
پرداخت گردد.
تأیید می گردد
محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور

این تصویب نامه در تاریخ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست
محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر
معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس
رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت
اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی
، اداره کل قوانین ومقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی
دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.