تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان فارسبسمه تعالی

وزارت کشور

وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 25/10/1384 بنا به پیشنهاد
شماره 128649/42/4/1 مورخ 5/12/1383 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون
تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ با رعایت تصویب‌نامه شماره 58538/
ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 تغییرات و اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان فارس تصویب
نمودند.
1ـ روستاها، مزارع و مکانهای 1 - رستم آباد 2 - فتح‌آباد 3 - امرآباد4 - منصورآباد
5 - معین‌آباد 6 - صمدآباد 7 - جهان‌آباد 8 - فرهادآباد 9 - محمدآباد 10 - بوشیگان
میرزایی
11 - دهنو بوشیگان 12 - صدرآباد از دهستان شاپور بخش مرکزی شهرستان کازرون منتزع و
مطابق نقشه 1:250000 پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید می‌شود به دهستان دریس
بخش مذکور ملحق می‌گردند.
2ـ دهستان سمغان به مرکزیت روستای ملای‌انبار از مجموع روستاها، مزارع و مکانهای 1
- سمغان 2 - ملای انبار 3 - پیر سبز از توابع دهستان کوهمره بخش کوهمره شهرستان
کازرون و نیز روستاها و مزارع و مکانهای 1 - قندیل 2 - مظفر آباد 3 - میدانک 4-
‌تل‌میلک 5- تل‌انجیر
6- دهنوغوری 7 - الیاس‌آباد 8 - صالح‌آباد 9 - تنگ برکه10 - شاه صالح از توابع
دهستان امامزاده سید حسین بخش مرکزی شهرستان کازرون مطابق با نقشه 1:250000 پیوست
که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید می‌شود، در تابعیت بخش مرکزی شهرستان کازرون ایجاد
و تأسیس می‌گردد.
3ـ روستاها، مزارع و مکانهای 1 - حاجی‌آباد موزی 2- شیخی 3 - شهید باهنر
4 - دهنوچمران از دهستان دریس بخش مرکزی شهرستان کازرون منتزع و مطابق نقشه
1:250000 پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید می‌شود، به دهستان شاپور در تابعیت
همین بخش الحاق می‌گردند.
4ـ دهستان انارستان به مرکزیت روستای انارستان از مجموع روستاها، مزارع و مکانهای
1 -‌گنجه‌ای 2- حاجی آباد غوری 3 - حکیم باشی 4 - رشن آباد 5 - بنگلو زرد اول 6 -
بنگلو زرد دوم از توابع دهستان امامزاده سید حسین از توابع بخش مرکزی کازرون و
همچنین روستاهای 1 - تل کوشک 2 - حکیم باشی پایین 3 - انارستان 4 - برج سوخته علیا
5 - برج سوخته سفلی
6 - بازرنگان 7 - بوشیگان دیلمی 8 - حسین آباد 9 - جعفرآباد10 - گچ خران 11 - دره
سگ کشته 12 - دری باغ 13 - کوه اسک از توابع دهستان شاپور و تل کوهک از توابع
دهستان دریس بخش مرکزی شهرستان کازرون مطابق نقشه 1:250000پیوست که به مهر دفتر
هیئت دولت تأیید می‌شود،‌ در تابعیت بخش مرکزی شهرستان کازرون ایجاد و تأسیس
می‌گردد.
5ـ دهستان امامزاده سید حسین از توابع بخش مرکزی شهرستان کازرون با مجموعه
روستاها، مزارع و مکانهای 1 - تنگ چوگان سفلی 2- تنگ چوگان علیا 3 - تنگ چوگان
وسطی
4 - تنگ چوگان دره شوری 5 - تنگ چوگان کشکولی6 - سید حسین 7 - دهنو انقلاب
8 - عمویی مطابق نقشه 1:250000پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید می‌شود، به
دهستان شاپور از توابع بخش مذکور الحاق و مرکز این دهستان به روستای سید حسین
تغییر می‌یابد.
6ـ بخش چنار شاهیجان از مجموع دهستانهای انارستان و سمغان به مرکزیت شهر قائمیه در
تابعیت شهرستان کازرون ایجاد و تأسیس می‌گردد.این تصویب نامه در تاریخ 22/12/1384 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور