تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه‏روزی)

شماره۷۲۲۱۸/ت۵۶۷۱۸هـ                               ۱۳۹۸/۶/۱۲
تصویب نامه در خصوص تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه‏روزی)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۶ به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور (با همکاری انجمن عالی مراکز غیر دولتی توانبخشی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد تبصره (۱) ماده (۷) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ تصویب کرد:

۱ـ میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی
(روزانه و شبانه‏روزی) بابت نگهداری، مراقبت و خدمات توانبخشی، آموزشی، حرفه‏آموزی معلولان و حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولان شدید و خیلی شدید از محل اعتبارات مصوب سازمان یادشده موضوع ردیف های (۱۳۱۵۰) و (۱۳۱۵۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شرح جدول زیر تعیین می‏شود: