تصویب نامه راجع به انتخاب آقای عبدالعلی صاحب محمدی به عنوان استاندار استان هرمزگان

شماره18617/ت37216هـ 11/2/1386
تصویب‌نامه راجع به انتخاب آقای عبدالعلی صاحب محمدی
به عنوان استاندار استان هرمزگان
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/2/1386 بنا به پیشنهاد شماره 11/1/10815 مورخ 2/2/1386
وزارت کشور تصویب نمود:
آقای عبدالعلی صاحب محمدی به عنوان استاندار استان هرمزگان تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی