لزوم تدریس به زبان فارسی در کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور

مصوب ششصد و هفتمین جلسه مورخ 05/04/1386 شورای عالی
انقلاب فرهنگی
تاریخ ابلاغ: 27/04/1386 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ شماره ابلاغ: 2481/دش
شرح:
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 607 مورخ 5/4/86 تصویب نمود: تدریس در کلیه
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور برای همه دانشجویان اعم از ایرانی و غیرایرانی
باید به زبان فارسی انجام پذیرد.