راهبردهای زیست فناوریمصوب ششصد و پانزدهمین جلسه مورخ 06/09/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاریخ ابلاغ: 28/09/1386 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ شماره ابلاغ: 5836/دش
شرح:
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 615 مرخ 6/9/86 «راهبردهای زیست فناوری» را به
شرح ذیل تصویب کرد:
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ماده 1- دولت برای اجرای سند ملی زیست فناوری ضمن شفاف‌سازی وجوه
تخصیصی به این حوزه، هر ساله بودجه‌های لازم را ذیل یک ردیف اعتباری معین براساس
پیشنهاد شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری پیش‌بینی می‌نماید.
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ماده 2- دولت حمایت‌های لازم را برای تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری در
حوزه زیست فناوری از شرکتهای سرمایه‌گذاری با اولویت شرکتهای مستقر در مراکز رشد و
پارکهای علمی فناوری بخش خصوصی و تعاونی برای اخذ تسهیلات بانکی فراهم می‌آورد.
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ماده 3- دولت ترتیبات لازم را در جهت اولویت تخصیص‌ بخشی از وجوه
مرتبط با بند «د» ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه برای توسعه فناوری زیست صورت
می‌دهد. دستورالعمل اجرایی این بند توسط شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری تهیه و
تصویب می‌شود.
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ماده 4- وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط موظف هستند اولویتهای مصوب
شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری را در برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و تولیدی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، تحقیقاتی و دستگاههای اجرایی خود منظور نمایند.
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ماده 5- با توجه به مقتضیات زیست فناوری، دولت نسبت به بازنگری در
موضوع استقرار شرکتهای حوزه زیست فناوری در شعاع 120 کیلومتری شهرهای بزرگ اقدام
می‌نماید.
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ماده 6- دولت تسهیلات و امکانات ویژه برای واردات مواد اولیه
تحقیقاتی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و شرکتهایی که فهرست و مشخصات آنها
از سوی شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری اعلام می‌شود، فراهم می‌نماید.
دستورالعمل اجرایی این بند حداکثر ظرف مهلت سه ماه توسط شورای عالی آموزش، پژوهش و
فناوری با همکاری وزارتخانه‌های ذیربط تهیه و تصویب می‌شود.
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ماده 7- شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری و دستگاههای ذیربط موظف
هستند با آینده‌نگری برای استفاده سریع از فرصت‌ها در جهت کسب آمادگی، استانداردها
و تأییدیه‌های لازم را برای ورود محصولات زیست فناوری تولید شده داخل کشور به
بازارهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم نمایند.
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ماده 8- بنگاههای خصوصی کوچک و متوسط در زمینه زیست فناوری با تصویب
شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری از جمله صنایع اثرپذیر محسوب می‌شوند.
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ماده 9- نظر به اهمیت و ضرورت ایجاد زیست بانک مرکزی ایران در حفظ
تنوع زیستی و ژنتیکی دبیرخانه شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری با تشکیل کارگروه
ویژه مرکب از همه دستگاههای اجرایی که به نحوی درتشکیل مجموعه یا بانکهای ژنی و
سلولی خاص فعالیت داشته و دارند سازوکارهای لازم را برای ایجاد زیست بانک ذخیره‌ای
ملی فراهم آورده و این موضوع را از طریق تشکیل شبکه بانکهای ژنی کشور مدیریت
نماید.
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ماده 10- هیأت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری
دبیرخانه شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن را در
این زمینه بر عهده دارد و موظف است گزارش اجرای سند ملی و فعالیت‌های وابسته به آن
را سالیانه یکبار به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ماده 11- به منظور تعامل پویا، سازنده و مؤثر با مراکز تحقیقاتی خارج
از کشور، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی، شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری آیین
نامه همکاریهای بین‌المللی را تهیه و به تصویب می‌رساند.
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ این مصوبه در 11 ماده در جلسه 615 مورخ 6/9/86 شورای عالی انقلاب
فرهنگی به تصویب رسید.

‎‎‎

‎‎‎