قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور‎‎‎‎

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

‎‎‎‎در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون
پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که با‌عنوان طرح نحوه پذیرش
دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده
بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 9/8/1386 و تأیید شورای محترم
نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ غلامعلی حدادعادل
‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ رئیس مجلس شورای اسلامی

‎‎‎‎

قانون ‎‎‎‎ پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

‎‎‎‎ماده 1 – تعاریف:
امتحان نهایی کشوری: آزمونی است که با سؤالات یکسان و همزمان در سراسر کشور طبق
مقررات وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌گردد.
سابقه تحصیلی: نتایج امتحان نهایی کشوری دروسی است که داوطلب در دوره متوسطه و
پیش‌دانشگاهی فرا گرفته است.
سابقه پرورشی و مهارتی: رتبه داوطلب در مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی، مهارتی، علمی
و پژوهشی در سطح استانی، کشوری یا بین‌المللی است. عناوین و ضوابط این مسابقات به
پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش وتصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.

ماده 2- پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته )، کارشناسی، کارشناسی
ارشد پیوسته، دکترای حرفه‌ای و دکترای پیوسته براساس سوابق تحصیلی داوطلب و
آزمونهای سراسری خواهد بود. تأثیر سوابق تحصیلی در هر سال نسبت به سال قبل افزایش
می‌یابد به‌نحوی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آزمونهای سراسری ورودی دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی به‌طور کامل حذف گردد. دولت موظف است بسترهای لازم را جهت تحقق این
ماده فراهم نماید.
‎‎‎‎تبصره – از سال 1386 وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی مجازند داوطلبان ورود به مقطع
کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) را صرفاً براساس سوابق تحصیلی پذیرش نمایند.

‎‎‎‎ماده 3 - برگزاری آزمون سراسری برای داوطلبان ورود به دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی تاقبل از حذف کامل آن براساس «قانون یک مرحله‌ای نمودن آزمون سراسری
مصوب 21/5/1377» مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

‎‎‎‎ماده 4 - برای پذیرش دانشجو در هر رشته سابقه تحصیلی دروس مرتبط با آن رشته
ملحوظ می‌گردد. این دروس و میزان تأثیر هریک با توجه به اهمیت آنها و همچنین
پایه‌های تحصیلی که در سوابق تحصیلی مؤثر است توسط کارگروهی(کمیته‌ای) مرکب از
افراد ذیل تعیین خواهد شد:
‎‎‎‎1- وزیر یا یکی از معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به انتخاب وزیر
(رئیس کارگروه(کمیته)).
‎‎‎‎2- وزیر یا یکی از معاونین وزارت آموزش و پرورش به انتخاب وزیر.
‎‎‎‎3- وزیر یا یکی از معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به انتخاب
وزیر.
‎‎‎‎4- رئیس یا یکی از معاونین دانشگاه آزاد اسلامی به انتخاب رئیس دانشگاه.
‎‎‎‎5- رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور.
‎‎‎‎تبصره 1- نحوه تطبیق سوابق تحصیلی داوطلبانی که فاقد سوابق تحصیلی مطابق این
قانون باشند، توسط کارگروه مذکور در این ماده تعیین می‌شود.
‎‎‎‎تبصره 2- داوطلبانی که علاقمند به جبران سوابق تحصیلی خود در همه یا بعضی از
مواد درسی ‌باشند می‌توانند سوابق تحصیلی خود را ارتقاء و بهبود بخشند.
‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ شیوه ارتقاء سوابق تحصیلی داوطلبان توسط
کارگروه موضوع این ماده تعیین می‌گردد.
‎‎‎‎تبصره 3- دانشگاهها می‌توانند دروس و میزان تأثیر آنها در پذیرش دانشجو در
هررشته را به کارگروه موضوع این ماده پیشنهاد نمایند.
‎‎‎‎تبصره 4- در رشته‌هایی مانند هنر و تربیت‌بدنی که نیاز به سنجش مهارتهای خاص
می‌باشد، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و
آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی علاوه بر اعمال سوابق تحصیلی مجاز به برگزاری
امتحان‌های عملی و استعدادسنجی مرتبط با چنین رشته‌هایی می‌باشند.
تبصره 5- آئین‌نامه اجرائی این ماده و تبصره‌های(1)و(2) آن توسط کارگروه موضوع این
ماده تهیه می‌گردد. آئین‌نامه‌ها و تصمیمات این کارگروه به تصویب وزراء علوم،
تحقیقات و فناوری- بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش می‌رسد.

‎‎‎‎ماده 5- امتیازات و سهمیه‌ها ازقبیل سهمیه مناطق، رزمندگان، شاهد، خانواده
معظم شهدا، جانبازان و ‌آزادگان که تاکنون به‌تصویب مراجع ذی‌ربط رسیده یا می‌رسد،
کماکان به قوت خود باقی است و در شیوه پذیرش دانشجو براساس این قانون نیز اعمال
می‌گردد.

‎‎‎‎ماده 6- داوطلبانی که براساس این قانون در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
پذیرفته می‌شوند براساس ضوابط پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح که به تصویب مقام
معظم رهبری (فرماندهی کل قوا) می‌رسد، از معافیت تحصیلی خدمت نظام وظیفه برخوردار
می‌گردند.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم
آبان‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ 16/8/
1386 به تأیید شورای نگهبان رسید./ن

غلامعلی حدادعادل
‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ رئیس مجلس شورای اسلامی