موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به تعیین منطقه نمونه گردشگری ملی استان

شماره مصوبه: 22628
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد موافقت نمود:
منطقه های بوجه خمین، سرچشمه محلات ، پرندک زرندیه ، سراب های شازند و دره گردو
اراک (پارک ملی ) به عنوان منطقه نمونه گردشگری ملی تعیین می‏گردد.
‎‎‎تبصره: این مصوبه ناقض و نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست کشور درخصوص
مناطق چهارگانه تحت مدیریت این سازمان نخواهد بود.