موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات وزارت نفت در این استانشماره مصوبه: 22630
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد موافقت نمود:
1.وزارت نفت موظف است از محل اعتبار ردیف مربوطه و سایر وظایف و اعتبارات نسبت به
اجرای موارد زیر در سال 1385 اقدام نماید:
الف- ‎‎‎ اختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال برای کمک به احداث فضاهای آموزشی در سطح
استان .
ب: مطالعه امکان افزایش زمان گاز سوز کردن نیروگاه شازند با هماهنگی وزارت نیرو.
‎‎‎ج- مطالعه و طراحی جایگاه سوخت فرودگاه اراک در سال1385.
‎‎‎ح- تسریع در انتقال خطوط لوله نفت از بافت شهری شهرهای اراک ، شازند و سنیجان
با توجه به مطالعات انجام شده.
‎‎‎د- تسریع در اجرا و بهره برداری از خط 48 اینچ ساوه – همدان.
‎‎‎ز- اولویت دوگانه سوزنمودن خودروها در استان مرکزی.
‎‎‎ه- گازرسانی به شهرهای هندودر، قورچی باشی و شهر رازقان تا پایان برنامه چهارم
توسعه.
‎‎‎و- گازرسانی به 200 روستای استان در طول برنامه چهارم توسعه.
2. مبلغ 20 میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت نفت و مبلغ 10 میلیارد ریال از محل
اعتبارات نهاد ریاست جمهوری برای احداث 20 سالن ورزشی (ده سالن پسران و ده سلان
دختران) در سطح

استان مرکزی به ویژه شهرشازند اختصاص می یابد.