موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن
شماره مصوبه: 22631
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد موافقت نمود:
سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و
وزارت صنایع و معادن نسبت به موارد ذیل اقدام و نتیجه را حداکثر ظرف یک ماه به
هیئت محترم

وزیران ارائه نماید:
الف: بررسی طرح جامع کاهش آلودگی شهر اراک (مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه
استان).
ب: بررسی طرح ممنوعیت احداث صنعت در شعاع 30 کیلومتری از محدوده شهر اراک.
ج: ‎‎‎ ارائه پیشنهاد اصلاح آئین نامه اجرایی مربوط به وصول یک درهزار خدمات و
فروش محصولات تولیدی کارخانجات (موضوع بند 6 ماده 45 قانون وصول درآمد های دولت و
مصرف آن در

موارد خاص ) به منظور استفاده از 50% درآمد حاصله در شهرهای استان.
د: ‎‎‎ تجهیز موزه تنوع زیستی استان طی سالهای 1385 و 1386. تبصره- ساختمان موزه
مذکور از محل اعتبارات استانی احداث می گردد.