موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به عنوان فرودگاه اراک به عنوان مرز مجاز هوایی

شماره مصوبه: 22637
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد بنا به
پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (4) گذرنامه - مصوب 1351 – تصویب نمود.
فرودگاه اراک به عنوان مرز مجاز هوایی شناخته شده تردد از مرز یاد شده با ارائه
گذرنامه معتبر مجاز است.