موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات وزارت کار و امور اجتماعی در استانشماره مصوبه: 22638
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد موافقت نمود:
1.وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با مشارکت شورای برنامه ریزی و توسعه استان
از محل جزء «الف» بند (11) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور منابع مالی
لازم برای

پرداخت مابه التفاوت نرخ سود و کارمزد، حداقل به مبلغ 2700 میلیارد ریال تسهیلات
بانکی را به منظور اجرای طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی با تأیید کارگروه
اشتغال و سرمایه گذاری در

سال 1385 اختصاص دهد. وزارت کار و امور اجتماعی ضمن نظارت بر حسن اجرا، گزارش
عملکرد را به صورت ماهانه به هیأت وزیران ارائه نماید.
2. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری استانداری مرکزی نسبت به موارد
زیر اقدام نماید:
الف- اختصاص مبلغ 26 میلیارد ریال از محل اعتبارات ردیف 30508004 جهت احداث و
تکمیل مجموعه های ورزشی کارگران در استان مرکزی. تبصره- مبلغ 20 میلیارد ریال نیز
از محل

اعتبارات سفر بدین منظور اختصاص می یابد
‎‎‎ب- تجهیز پنج مرکز فنی و حرفه ای مربوط به خواهران در شهرهای دلیجان، شازند
(دو منظوره)، خمین و اراک. اعتبار لازم جهت احداث ساختمان مراکز مذکور از محل
اعتبارات سفر اختصاص

می یابد.
‎‎‎ج- اختصاص مبلغ 3 میلیارد ریال جهت تکمیل و تجهیز خوابگاه شبانه روزی
کارآموزان مراکز ساوه، محلات و آشتیان در سال 1385.