موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در این استانشماره مصوبه: 22640
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد موافقت نمود:
‎‎‎سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی موظف است مبلغ 20 میلیارد ریال از محل
اعتبارات (ردیف مندرج در بودجه سال 1385) برای راه اندازی سیستم سیگنال رسانی
ماهواره ای (UP

LINK ) ، احداث ایستگاه ماهواره ای در 52 روستای فاقد پوشش ، راه اندازی 24
فرستنده FM ، تبدیل ایستگاه‏های تک و دو برنامه ای استان به چهاربرنامه ای ، توسعه
پوشش استانی در یکصدو

ده ایستگاه موجود استان در سالهای 1385 و 1386 اختصاص دهد. به طوری که سیستم مذکور
تا دهه فجر سال 1385 و مابقی موارد تا شهریور ماه سال 1386 به بهره‏برداری برسد .
مبلغ 25

میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات استانی و توسعه استان به این امر اختصاص می
یابد.