موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات وزارت تعاون در استانشماره مصوبه: 22643
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد موافقت نمود:
وزارت تعاون موظف است برای حفظ اشتغال موجود در تعاونیها و ایجاد فرصتهای شغلی
جدید برای افراد با اولویت فارغ التحصیلان دانشگاهی و با استفاده از اعتبار و
تسهیلات سهم خود در قانون بودجه سال 1385 کل کشور و اعتبارات صندوق تعاون اقدامات
زیر را در سال 1385 انجام دهد:
الف:اختصاص تسهیلات مناسب برای تأسیس 255 واحد تعاونی دارای توجیه فنی و اقتصادی
به منظور ایجاد 3300 فرصت شغلی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی و افراد فاقد شغل
جویای کار و

ارائه خدمات مدیریتی.
ب: اختصاص تسهیلات مناسب برای تأسیس 15 واحد تعاونی بانوان که دارای توجیه فنی و
اقتصادی می باشد به منظور ایجاد 150 فرصت شغلی برای بانوان فاقد شغل جویای کار و
ارائه خدمات

مدیریتی.
ج: اختصاص تسهیلات مناسب برای سرمایه گذاری واحدهای تعاونی با اولویت در بخشهای
کشاورزی، صنعت، خدمات و قالی بافی با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان اداره کل
تعاون، اتاق

تعاون و اتحادیه مربوط در استان.
د: بررسی و امکان سنجی برای تأسیس دو واحد مجتمع تعاونی های زنجیره‏ای با هماهنگی
دستگاههای ذیربط برای تکمیل زنجیره تولید و نیز استقرار واحدهای کوچک و همگن
تعاونی در سطح استان

مرکزی
ه: بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات صندوق تعاون اعطایی به تعاونیهای بخش کشاورزی،
دام و طیور استان مرکزی که نتوانسته اند وام خود را بازپرداخت نمایند به شرط
بازپرداخت اصل و

کارمزد آنها در سررسیدها جدید.
و:احداث مجتمع خدمات آموزشی صندوق تعاون در اراک.
ز: اختصاص یک میلیارد ریال برای احداث مجتمع تعاونیها در شهرستان کمیجان توسط
وزارت جهاد کشاورزی تا پس از احداث در اختیار وزارت تعاون قرار گیرد تا برای
استقرار تعاونیها

اختصاص یابد.
‎‎‎‎تبصره- دو میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر بدین منظور اختصاص می‏یابد.