موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این استان
شماره مصوبه: 22648
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد موافقت نمود:
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های مربوطه نسبت به
موارد زیر اقدام کند:
الف: اختصاص مبلغ 5 میلیارد ریال برای تکمیل مطالعات و احداث زیرساخت های پارک ملی
اراک (دره گردو) در سال 1385.
ب: اختصاص مبلغ 5 میلیارد ریال برای تأمین زیرساخت ها ، انجام مطالعه و احداث تونل
و تکمیل و بهره برداری از غارچال نخجیر با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست.
‎‎‎تبصره- مبلغ 5 میلیارد ریال نیز از محل اعتباربند 2 این مصوبه به این امر
اختصاص می‏یابد.
ج:اختصاص مبلغ 5/2 میلیارد ریال برای احداث موزه مرکزی‏ استان در سال 1385.
‎‎‎د: احتساب پنج طرح (بافت نراق، ساماندهی خورهه ، مسجد جامع ساوه ، کاروانسراها
و بازار اراک) جزء طرح های ملی علاوه بر طرح های هفتگانه سال 1384 استان و افزایش
مبلغ 5/1 میلیارد

ریال به اعتبار مصوب این طرح ها در سال 1385.