موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نهاد ریاست جمهوری و وزارت صنایع و معادن با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و
شماره مصوبه: 22666
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد موافقت نمود:
الف-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است:
1. با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پس از طی مراحل قانونی نسبت به
موارد ذیل اقدام نماید:
‎‎‎1-1- پیش بینی اعتبار لازم برای احداث و تجهیز فضاهای کالبدی جدید دانشگاه
اراک براساس نتایج مطالعه طرح ساماندهی فضاهای آموزشی و کالبدی در لایحه بودجه سال
1386 و سالهای بعد

پس از طی مراحل قانونی موضوع آیین نامه اجرایی مادبرای مطالعه در لایحه متمم پیش
بینی اعتبار بالغ بر 500 میلیون ریال شده استه (32) قانون برنامه چهارم توسعه
1-2- تجهیز ساختمانهای احداثی دانشکده تخصصی وابسته به صنایع نفت در پردیس
دانشگاههای استان در صورت احداث
‎‎‎1-3- تجهیز و راه اندازی ساختمانهای تأمین شده توسط استانداری مرکزی برای
ایجاد مرکز آموزش علمی- کاربردی انار در شهرستان ساوه و مرکز آموزش علمی- کاربردی
کیاهان دارویی و

زینتی در محلات در چارچوب توافقات در سال 1385.
2. در کلیه شهرستانهای استان مرکزی که فاقد دانشگاه می باشند، واحد علمی کاربردی
تأسیس کند.
ب- وزارت صنایع و معادن با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور ترتیبی اتخاذ کند که مجتمع آموزشی ماشین سازی اراک از شرکت ماشین
سازی

اراک منفک و به واحد علم و صنعت اراک واگذار شود. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نیز در جهت استقلال واحد علم و صنعت یاد شده، واحد مذکور را از دانشگاه علم و صنعت
تهران جدا کند.
پ- به منظور راه اندازی دانشگاه پیام نور در شهرهای کمیجان و میلاجرد، ساختمان
مربوط توسط استانداری مرکزی تأمین شود و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به راه
اندازی آن اقدام نماید.
‎‎‎ت- مبلغ یک میلیون دلار از محل سهمیه ارزی نهاد ریاست جمهوری برای تأمین
تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاههای استان مرکزی اختصاص می‏یابد.