موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این استان

شماره مصوبه: 22669
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد موافقت نمود:
‎‎‎‎وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اقدامات زیر را در استان یاد شده
به عمل آورد:
الف- دایر کردن حداقل 53000 تلفن ثابت.
‎‎‎‎ب- نصب حداقل 950 عدد باجه تلفن همگانی در استان در سال 1385.
ح-ارتباط رسانی به کلیه روستاهای استان که بیش از پنج خانوار دارند در سال 1385 و
به بقیه روستاها در سال 1386.
د- واگذاری حداقل 120 هزار تلفن همراه در سال 1385
‎‎‎‎ه- نصب و راه اندازی تجهیزات ارتباطات و فناوری اطلاعات در حداقل 79 روستای
استان مرکزی در سال 1385 از منابع داخلی شرکت مخابرات ایران.