موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اختصاص مبلغی توسط وزارت دادگستری با هماهنگی مراجع ذیربط به محکومین معسر استان مرکزی


شماره مصوبه: 22672
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد موافقت نمود:
‎‎‎وزارت دادگستری با هماهنگی مراجع ذیربط موظف است مبلغ 5 میلیارد ریال از محل
اعتبارات دیه محکومین معسر را به محکومین معسر استان مرکزی اختصاص دهد.