موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات وزارت جهاد کشاورزی و وزارتخانه های دادگستریشماره مصوبه: 22673
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد موافقت نمود:
‎‎‎1.وزارت جهاد کشاورزی موظف است اقدامات زیر را مورد اجرا گذارد:
الف: تأسیس شعبه ای از مؤسسه رازی به عنوان مرکز تحقیق و تشخیص بیماریهای دام و
طیور در ناحیه مرکزی ایران در سال 1385 با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور.
‎‎‎ب- تجهیز فاز یک ساختمان دامپزشکی و آزمایشگاه استان در نیمه دوم سال 1385 و
فاز دوم (کارهای باقی مانده) در نیمه اول سال 1386.
ج-تأمین و تحویل 5 دستگاه خودروی کمک دار از محل اعتبارات سازمان دامپزشکی کشور در
سال جاری به استان مرکزی
‎‎‎ح- پیش بینی اعتبار مورد نیاز برای احیاء و لایروبی قنوات استان در لایحه متمم
بودجه سال 1385 کل کشور.
د- اختصاص 30 میلیارد ریال تسهیلات یارانه ای در سالهای 1385 و 1386 از محل ردیف
کمکهای فنی و اعتباری برای احداث انبارهای کوتاه مدت ذخیره گندم.
‎‎‎ز- تأمین اعتبار مورد نیاز ایستگاه ملی گل و گیاه در شهرستان محلات، لوبیا در
شهرستان خمین، انار در شهرستان ساوه و پسته در شهرستان زرند از محل اعتبارات هزینه
ای و تملک داراییهای

سرمایه ای سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی (پس از تأیید هیأت امناء)
‎‎‎ه- اختصاص مبلغ 8 میلیارد ریال از محل تسهیلات یارانه ای یا (9 درصدی) جهت کمک
به واحدهای کوچک پرورش ماهی در سال 1385.
‎‎‎و- پیش بینی اعتبار مورد نیاز توسعه عملیات زیربنایی در تعاونیهای تولید
(عملیات آب و خاک) استان در لایحه متمم بودجه سال 1385.
2. وزارتخانه های دادگستری و جهاد کشاورزی موضوع بازگرداندن اسناد مالکیت ابطال
شده دیم زارهای مردم شهرستان خمین که براثر خشکسالی سالهای گذشته به حالت بایر
درآمده است را

بررسی و نتیجه را به هیأت وزیران اعلام نمایند.