موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی در این استان
شماره مصوبه: 22679
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد موافقت نمود:

1.وزارت کشور موظف است با اختصاص اعتبار از محل ردیفهای مربوط، نسبت به موارد زیر
اقدام نماید:
الف- مبلغ 20 میلیون دلار ارز به صورت فاینانس برای بهسازی و بازسازی بافت فرسوده
شهرهای استان از محل اعتبار مندرج در قانون بودجه سال 1385 کل کشور.
ب-مبلغ 5 میلیارد ریال از محل اعتبارات تجمیع عوارض و تبصره (13) قانون بودجه سال
1385 کل کشور برای کمک به زیرساختهای حمل و نقل درون شهری شهرهای استان.
ج-واگذاری حداکثر 70 دستگاه اتوبوس و 40 دستگاه مینی بوس برای شهرهای استان در سال
1385.
د- مبلغ 5 میلیاردر یال زا محل اعتبارات تجمیع عوارض برای کمک به شهرداریهای
شهرهای با جمعیت زیر 20 هزار نفر.
ه- ‎‎‎ مبلغ 2 میلیارد ریال برای کمک به تکمیل کمربند سبز شهرهای استان در سال
1385.
و-واگذاری حداکثر 30 دستگاه کامیون و 10 دستگاه ماشین آتش نشانی به شهرداریهای
استان در سال 1385.
2 . وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی منابع لازم برای تعریض خیابان حضرت امام
خمینی (ره) شهرستان دلیجان را در سال 1385 پیش بینی و تأمین نماید.