موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات وزارت صنایع و معادن در این استانشماره مصوبه: 23194
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد موافقت نمود:
وزارت صنایع و معادن موظف است از طریق سازمانهای تابعه اقدامات زیر را به مورد
اجرا گذارد:
الف- ‎‎‎‎ اتمام فاز اول طرح تغییر تکنولوژی آلومینیوم اراک تا پایان سال 1385.
تبصره- به منظور تسریع در اجرای پروژه تغییر تکنولوژی آلومینیوم اراک و استمهال
بدهیهای ارزی سررسید شده و تأمین منابع مالی آن و اجرای فازهای 2 و 3 کارگروهی
متشکل از نمایندگان وزارت صنایع و معادن (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع
معدنی) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و
سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل و پیشنهاد لازم را ظرف یکماه به معاون اجرایی رییس
جمهور ارائه نماید.(نهاد ریاست جمهوری)
ب- انجام بررسی امکان سنجی استقرار واحد آندسازی مجتمع آلومینیوم اراک در شهرکهای
صنعتی اراک و ارائه گزارش کارشناسی مربوط طی مدت یک ماه پس از ابلاغ این تصمیم
نامه جهت طرح در هیأت وزیران.
‎‎‎‎ج- اجرای پروژه فاضلاب دو شهرک صنعتی خیرآباد و ایبک آباد در سال 1385.
‎‎‎‎د- انجام مطالعه فاضلاب شهرک صنعتی دلیجان در سال 1385 و اجرای آن در سال
1386.
ه- مطالعه فاضلاب شهرکهای صنعتی خمین و محلات در سال 1386.
و- مطالعه و بررسی امکان سنجی ایجاد شهرک آجر و سفال در محلهای پیشنهادی توسط
استانداری در سال 1385.
ز- اختصاص حداقل 5 میلیارد ریال از محل اعتبارات ردیف 503805 (زیرساخت شهرکهای
صنعتی) قانون بودجه سال 1385 کل کشور برای کمک به ایجاد زیرساختهای شهرکهای صنعتی
استان مرکزی.
‎‎‎‎تبصره- مبلغ 5 میلیارد ریال نیز از محل اعتبار سفر به این امر اختصاص می
یابد.
‎‎‎‎ح- اختصاص مبلغ 6 میلیارد ریال از محل طرح زمین شناسی عمومی (ردیف مندرج در
قانون بودجه سال 1385 و 1386) برای انجام مطالعات اکتشافی ژئوشیمیایی 25000/1 در
مناطق دلیجان و شازند.