موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این استان


شماره مصوبه: 23196
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد موافقت نمود:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
از محل ردیف های مربوطه نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:
الف:تسریع در شروع عملیات اجرایی پروژه تالار شهر اراک از محل اعتبارات مصوب در
سال جاری و اتمام پروژه تا پایان سال 1387 .
‎‎‎تبصره- اجرای پروژه مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به سازمان مسکن و
شهرسازی استان واگذار گردد.
ب:اختصاص حداقل مبلغ یک میلیارد ریال در سال 1385 جهت کمک به انجمن های فرهنگی
استان.
ج:اختصاص حداقل مبلغ پنج میلیارد ریال در سال 1386 برای تجهیز مجتمع فرهنگی – هنری
پرفسور حسابی
د: اختصاص مبلغ 5 میلیارد ریال برای تجهیز کتابخانه های استان و مجتمع های فرهنگی
– هنری آشتیان (علامه سیدجلال الدین آشتیانی) ، زرندیه و خمین در سال.
ه:اختصاص مبلغ 5 میلیارد ریال جهت کمک به احداث و تکمیل مساجد و امام زاده های
استان در سال 1385 از محل اعتبارات سازمان اوقاف و امورخیریه .