موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به پرداخت وام به متقاضیان واجدشرایط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانشماره مصوبه: 23198
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد موافقت نمود:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ پنجاه میلیارد (000/000/000/50) ریال وام قرض
الحسنه ضروری، ودیعه مسکن، درمان ، تحصیل و ازدواج (با اولویت ) را علاوه بر سقف
اعتبار عادی استان از طریق بانک های عامل استان مرکزی برای پرداخت وام به متقاضیان
واجدشرایط اختصاص می‏دهد . گزارش عملکرد این بند توسط استانداری به صورت ماهانه به
معاون اجرایی

رییس جمهور ارائه گردد.(نهاد ریاست جمهوری)