موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری استانداری
شماره مصوبه: 26871
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد موافقت نمود:

‎‎‎وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری استانداری نسبت به انجام مطالعات ذیل
اقدام نماید :
الف- مطالعه ساماندهی سکونت گاه‏های غیر رسمی شهرهای اراک و ساوه در سال 1385 از
محل طرح مربوطه و اعتبارات استانی.
ب- مطالعه بهسازی بافتهای فرسوده شهری از محل اعتبارات طرح بهسازی بافتهای فرسوده
و اعتبارات استان در سال 1385.
ج-واگذاری زمین های شهر جدید مهاجران را با نظر استاندار مرکزی به تعاونی‏های مسکن
شهر اراک جهت احداث مجتمع های مسکونی توسط شرکت های صاحب صلاحیت واگذار نماید.
قیمت زمین های یاد شده به صورت 20 درصد نقد و مابقی به اقساط پنج ساله خواهدبود.
د-احداث 1500 واحد مسکن اجاره ای در سال 1385 و 1500 واحد دیگر در سال 1386 در سطح
استان.
ه-احداث 500 واحد مسکونی با مشارکت غیر دولتی در سال 1385 و 500 واحد دیگر در سال
1386 در سطح استان.
و-احداث 250 واحد مسکن اجاره به شرط تملیک در سال 1385 و 250 واحد دیگر در سال
1386 در سطح استان.
ز-ایجاد ادارات مسکن و شهرسازی در شهرستان های اراک ، ساوه ، خمین و دلیجان در سال
1385.
ح-مطالعه امکان سنجی و مکانیابی شهر جدید پیرامون شهر ساوه در سال 1385 از محل
اعتبارات بند 2 این مصوبه
ط-مطالعه و اجرای شهر جدید امیرکبیر در شهرستان اراک در سال 1385.
ی- ‎‎‎ اختصاص مبلغ 12 میلیارد ریال برای احداث100 (یکصد) واحد مسکونی برای
محرومین استان از محل منابع داخلی بنیاد مسکن (حساب 100 امام (ره)).
‎‎‎تبصره- زمین مورد نیاز توسط سازمان مسکن و شهرسازی تامین و هزینه های آماده
سازی آن به قیمت تمام شده محاسبه می گردد.
‎‎‎ک-اعطای تسهیلات برای احداث 2500 واحد مسکونی روستایی در سطح استان با نرخ سود
و کارمزد 5 درصد از محل طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در سال 1385.
‎‎‎ل-ارائه طرح توسعه وفس- شرا مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی جهت طرح در هیئت
وزیران .