موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اختصاص مبلغی برای احداث نمایشگاه بین المللی استان و تکمیل پایانه صادراتی گل و گیاه شهرستان محلات توسط وزارت بازرگانی
شماره مصوبه: 26495
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد موافقت نمود:
‎‎‎وزارت بازرگانی موظف است از محل اعتبارات یارانه صادراتی، نسبت به اختصاص مبلغ
3 میلیارد ریال برای احداث نمایشگاه بین المللی استان و 3 میلیاردر یال برای تکمیل
پایانه صادراتی گل و گیاه شهرستان محلات که با مشارکت بخش غیردولتی اجرای می گردد،
مشروط به راه اندازی در سال 1385 و متناسب با پیشرفت کار اختصاص دهد. همچنین از
محل اعتبارات استانی نیز مبلغ 3 میلیاردر یال برای زیرساختها و آماده سازی محل
نمایشگاه مذکور و مبلغ 3 میلیارد ریال برای راه اندازی پایانه صادراتی یاد شده
اختصاص می یابد.