موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این استانشماره مصوبه: 24080
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد موافقت نمود:
الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامهای زیر را انجام دهد:
1-پیش بینی اعتبار مورد نیاز بیمارستان ولی عصر (عج) اراک در لایحه بودجه سال 1386
با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پس از طی مراحل قانونی موضوع آیین
نامه اجرایی ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه.
2-شروع عملیات راه اندازی، تعمیر، تجهیز و تأمین نیروی انسانی پس از تعیین تکلیف،
مالکیت و مدیریت بیمارستان آیت ا... خوانساری حداکثر ظرف پانزده روز بعد از ابلاغ
این تصمیم نامه.
تبصره- به همین منظور یک دستگاه رادیوتراپی به ارزش ده میلیارد ریال از طرف وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر اختصاص می
یابد.
3-تکمیل طرح های پردیس دانشکده علوم پزشکی اراک (سلف سرویس، خوابگاه، مسجد و
کتابخانه) و تکمیل طرح های پردیس دانشکده علوم پزشکی اراک.
4-شروع به تأمین تجهیزات تخصصی بیمارستانهای استان مرکزی (بیمارستان آموزشی اراک،
بخشهای CCU و ICU بیمارستانهای شهید مدرس ساوه و محلات و بیمارستان 220 تختخوابی
سردشت) در حد مطلوب براساس استانداردهای موجود ظرف پانزده روز بعد از ابلاغ این
تصمیم نامه.
5-صدور مجوز، تجهیز و راه اندازی پایگاه انتقال خون شهرستان ساوه که توسط
استانداری مرکزی احداث شده است.
6-تأمین هشت دستگاه آمبولانس برای هشت پایگاه اورژانس جاده ای احداثی توسط
استانداری مرکزی و یک دستگاه آمبولانس علاوه بر سهمیه استان برای شهرستان زرندیه
در سال 1385.
7-صدور مجوز ایجاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اراک از طریق شورای عالی
گسترش دانشگاههای کشور در سال 1385 و احداث آن پس از طی مراحل قانونی موضوع آیین
نامه اجرایی ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه در عرصه دانشکده پرستاری خمین.
8-اختصاص یک دستگاه آنژیوگرافی و دو دستگاه سی تی اسکن به دانشگاه علوم پزشکی
اراک.
9-تکمیل ساختمان یک بلوک از پروژه بهداشتی- درمانی نوبران از محل اعتبارات استانی
توسط استانداری مرکزی و تجهیز و راه اندازی آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی پس از تحویل ساختمان.
10-با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی و با
اختصاص مبلغ 25 میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح و پانزده میلیارد ریال دیگر از
محل مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تسریع در تکمیل بیمارستان
آموزشی 220 تختخوابی اراک تا پایان سال 1385 اقدام کند. تجهیز و تأمین نیروی
انسانی بیمارستان یاد شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی
سازمان میدیریت و برنامه ریزی کشور انجام خواهد شد.
11-احداث و راه اندازی ساختمان مرکزی اورژانس اراک حداکثر ظرف یک سال پس از
واکذاری زمین توسط استانداری
12-احداث در سایت خوابگاه دانشجویان دختر به ظرفیت 500 نفر از محل تسهیلات در سات
پردیس دانشکده علوم پزشکی در سال 1385.
ب-500 هزار دلار از محل اعتبارات نهاد ریاست جمهوری جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی،
کمک آموزشی و بیمارستانی به دانشگاه علوم پزشکی اراک اختصاص می یابد.