موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این استانشماره مصوبه: 23995
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد موافقت نمود:
1.مبلغ 228 میلیارد ریال در سال جاری برای احداث ، تکمیل ، تجهیز و یا توسعه پروژه
های تملک دارایی استان مرکزی از محل اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سال
1385 « با عنوان اعتبارات توسعه استان » اختصاص می یابد.
طرح ها و پروژه های مربوط براساس اولویت های اعلام شده در استان و بدون الزام به
رعایت آیین نامه ماده 79 قانون برنامه چهارم توسعه با هماهنگی استانداری یاد شده و
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، انتخاب و پس از تأیید شورای برنامه ریزی استان
اجرا خواهند شد .
2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورموظف است نسبت به ابلاغ صدرصد تخصیص اعتبارات
موضوع بند6 تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 و پروژه‏های تملک دارایی ملی استان مرکزی
که در سال 1385 به بهره برداری می رسند، اقدام نماید .
3. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش سابقه سرمازدگی در استان یاد شده را به
هیأت وزیران ارائه نماید .
4. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است درچارچوب ضوابط قانون برنامه چهارم
مجوزهای لازم جهت جذب حداقل 200 نفر پرسنل برای بیمارستان های جدیدالاحداث استان
مرکزی را در سال 1385 صادر نماید.
5. دستگاههای اجرایی مکلفند برابر مقررات نسبت به عملیاتی کردن پروژه‌های مورد
توافق با استانداری مرکزی مطابق پیوست این تصمیم‌نامه که تایید شده به مهر دفتر
هیئت دولت است اقدام و گزارش مربوط را هر دو ماه یک‌بار به معاونت اجرایی رییس
جمهور ارایه نمایند.