موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اقداماتی به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیت واحدهای تولیدی استان
شماره مصوبه: 21790
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد موافقت نمود:
به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیت واحدهای تولیدی استان استانداری مرکزی با
هماهنگی وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی پیش نهادهای لازم را به کارگروه
موضوع تصویب نامه شماره 45999/ت34023هـ مورخ 8/8/1384 ارائه نماید و مصوبات کار
گروه یادشده جهت تصمیم گیری نهایی به هیأت وزیران ارائه شود.