اصلاح تبصره (۲) ماده (۴) آیین­نامه اجرایی بند (الف) ماده (۹) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور


شماره۷۸۳۲۹/ت۵۶۹۲۴هـ                               ۱۳۹۸/۶/۲۶
اصلاح تبصره (۲) ماده (۴) آیین­نامه اجرایی بند (الف) ماده (۹) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۲۴ به پیشنهاد شماره ۳۹۶ ـ ۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۸/۵/۳۰ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره (۲) ماده (۴) آیین­نامه اجرایی بند (الف) ماده (۹) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۴۸۱۵۶/ت۵۲۰۷۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۶، عبارت «پایان سال مالی» به عبارت «یکسال قراردادی از تاریخ فروش» اصلاح می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری