تصویب نامه در خصوص تعیین اسکله منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی­بر پارسیان در استان هرمزگان، به عنوان اسکله مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر


شماره۷۸۳۲۰/ت۵۶۷۰۷هـ                               ۱۳۹۸/۶/۲۶
تصویب نامه در خصوص تعیین اسکله منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی­بر پارسیان در استان هرمزگان، به عنوان اسکله مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۲۴ به پیشنهاد کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ و به استناد تبصره یادشده تصویب کرد:

اسکله منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی­بر پارسیان در استان هرمزگان، به عنوان اسکله مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر تعیین می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری