الحاق تبصره به بند (۲) تصویب نامه ۶۷۲۸۹/ت۵۶۶۰۶هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲


شماره۷۹۷۸۷/ت۵۶۹۸۸هـ                               ۱۳۹۸/۶/۳۰
الحاق تبصره به بند (۲) تصویب نامه ۶۷۲۸۹/ت۵۶۶۰۶هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲

وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۲۷ به پیشنهاد شماره ۴۰۲۵۰/۷۵۵۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۰ معاونت حقوقی رییس­جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به بند (۲) تصویب نامه ۶۷۲۸۹/ت۵۶۶۰۶هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲ اضافه می­شود:

تبصره ـ تأمین مالی موضوع این بند از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی منوط به رعایت ماده (۱۶) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و تصویب هیأت امناء صندوق یادشده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری