تصویب نامه در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس


شماره۷۹۹۱۸/ت۵۶۵۰۹هـ                              ۱۳۹۸/۶/۳۰
تصویب نامه در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان حفاظت محیط­زیست

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت ­وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۱۰ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ و ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ تصویب کرد:

۱ـ محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس به مساحت (۷۱۸۴۸) هکتار شامل محدوده جلفا ـ هادیشهر ـ مرند به مساحت (۴۰۱۹۴) هکتار، محدوده سیه­رود ـ ایری به مساحت (۳۳۲) هکتار، محدوده نوردوز به مساحت (۵۶۷) هکتار، محدوده خداآفرین به مساحت (۵۶۸۰) هکتار و محدوده قلی­بگلو به مساحت (۲۵۰۷۵) هکتار به شرح نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است و با رعایت شرایط زیر تعیین می­شود:

الف ـ حذف و اصلاح تداخل محدوده مدنظر پیشنهادهای سازمان منطقه مذکور برای توسعه با مرز منطقه حفاظت شده مراکان و پناهگاه حیات وحش کیامکی.

ب ـ حذف و اصلاح محدوده تداخلی مصوب منطقه یادشده در محدوده پارک ملی کنتال و پناهگاه حیات وحش کیامکی.

پ ـ واگذاری بخشی از اراضی مصوب منطقه مذکور در محدوده شهر جلفا (دشت گردیان) بر اساس توافقات قبلی به سازمان حفاظت محیط­زیست با نمایندگی صندوق ملی­ محیط­زیست ظرف یک ماه.

ت ـ اقدام در مورد بخشی از محدوده مصوب منطقه در محدوده شهر جلفا (حوالی دشت گلفرج) که با منطقه حفاظت­شده مراکان تداخل دارد صرفاً جهت اجرای برنامه مدیریتی منطقه حفاظت­شده مراکان با نظر و استعلام سازمان حفاظت محیط­زیست.

ث ـ تعهد سازمان حفاظت محیط­زیست به همکاری با منطقه یادشده جهت احداث فرودگاه در صورت تصویب گزارش ارزیابی اثرات زیست­محیطی پس از طی مراحل قانونی.

ج ـ بهره­برداری منطقه یادشده از راه ارتباطی پایگاه (سایت) اصلی جلفا به پایگاه (سایت) پیشنهادی هادیشهر صرفاً برای دسترسی به محدوده­های منطقه و ممنوعیت هرگونه حصار(فنس)کشی و تعریض راه.

۲ـ تصویب­نامه شماره ۱۵۳۵۵۲/ت۵۰۹۲۵ک مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ لغو می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری