تصویب نامه درخصوص دایر نمودن « فرمانداری ویژه» در شهرستانهاشماره72759/
ت37954هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
9/5/1386
تصویب‌نامه درخصوص دایر نمودن « فرمانداری ویژه» در شهرستانها
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/5/1386 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ به منظور ارایه خدمات مناسب و نظارت بر انجام فعالیتهای دستگاههای اجرایی در
شهرستانهای بزرگ، وزارت کشور مکلف است بدون ایجاد هرگونه بار مالی در شهرستانهایی
که واجد تمامی شاخصهای زیر باشند نسبت به دایر نمودن « فرمانداری ویژه» اقدام
نماید:
الف ـ جمعیت
شهرستان ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
(250) هزار نفر
ب ـ جمعیت مرکز
شهرستان ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
(125) هزار نفر
ج ـ فاصله شهرستان از مرکز
استان ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ (125) کیلومتر
تبصره ـ دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستانهایی که دو شاخص از سه شاخص یادشده
در بند (1) را دارا باشند منوط به تصویب هیئت وزیران خواهدبود.
2ـ وزارت کشور مکلف است در شهرستانهای شاهرود، آبادان، خوی، مراغه، سیرجان،
مهاباد، زابل، دزفول، تربت حیدریه، ایرانشهر و مهاباد نسبت به دایر نمودن
فرمانداری ویژه اقدام نماید.
3ـ سطح مدیران واحدهای اداری وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، آموزش و
پرورش، راه و ترابری، امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و اطلاعات در
شهرستانهای دارای فرمانداری ویژه به معاون مدیرکل ارتقاء می‌یابد.
تبصره ـ ارتقاء سطح مدیران سایر دستگاهها با نظر وزیر کشور و معاون توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی رییس جمهور انجام خواهدشد.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی
‎‎‎