انتزاع مرکز تحقیقات استراتژیک از ریاست جمهوری و الحاق آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام3284/دش/1
20/3/1376

عنوان مصوبه: انتزاع‌ مرکز تحقیقات‌ استراتژیک‌ از ریاست‌ جمهوری‌ و الحاق‌
آن‌ ‎‎‎ به‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌

مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌، نهاد ریاست‌ جمهوری‌، سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌
کشور

شورای‌ عالی‌ اداری‌ در هفتاد و سومین‌ جلسه‌ مورخ‌ 13/3/1376، بنا به‌ پیشنهاد
دفتر رئیس‌ جمهور و تأیید سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور و به‌ منظور
استفاده‌ بهینه‌ از توان‌ بالقوه‌ و ظرفیتهای‌ مرکز تحقیقات‌ استراتژیک‌ برای‌
خدمت‌ به‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و برای‌ آنکه‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌
بتواند از یک‌ بازوی‌ تحقیقاتی‌ مناسب‌ برخوردار گردد، تصویب‌ نمود.
مرکز تحقیقات‌ استراتژیک‌ به‌ همراه‌ کلیه‌ اختیارات‌ و مسئولیتها، اعتبارات‌،
کارکنان‌ و اموال‌ از ریاست‌ جمهوری‌ منتزع‌ و به‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌
ملحق‌ می‌گردد تا زیر نظر رئیس‌ مجمع‌ فعالیت‌ نماید.
مسئولیت‌ و اختیارات‌، سازمان‌ و تشکیلات‌ و نظام‌ نیروی‌ انسانی‌ مرکز و اصلاحات‌
و تغییرات‌ بعدی‌ آن‌ به‌ تأیید رئیس‌ مجمع‌ می‌رسد.


سیدمحمد میرمحمدی‌
معاون‌ رئیس‌ جمهور و دبیر شورای‌ عالی‌ اداری‌